Previous
DutchEnglishFrenchGermanGreekItalianPortugueseSpanish

Wat wij geloven.

Wat wij geloven is kort en duidelijk: De Bijbel van kaft tot kaft, met natuurlijk het in acht nemen van de historische en culturele achtergronden waarin de Bijbel geschreven is. We stellen ons daarom telkens de vraag: “Wie zegt wat, tegen wie, waarom en wanneer?"

En dat betekent; zo letterlijk nemen wat er geschreven staat, behalve daar waar de Bijbel aangeeft dat het een illustratie betreft of het een geestelijke / profetische invulling heeft. Daarnaast gebruiken wij de ANF (Ante-Nicene Fathers) als primair naslag werk.

Dat houdt in, dat we radicale en conservative discipelen van Christus Jezus zijn, zoals God van ons vraagt en waarin Zijn Zoon ons is voorgegaan. En waar Jezus Christus vooral in de Bergrede veel over zegt hoe wij als Zijn volgelingen behoren te leven.

Op deze manier spreken we één zuivere taal, en zullen er nooit grote theologische verschillen ontstaan, of verdeeldheid zijn!

Hieraan is dus de échte waarheid en zuivere aanbidding van God te herkennen.
Want, aan de vruchten herkent men de boom. Matt. 7:16

Als geloofsbelijdenis hanteren we:

De Apostolische geloofsbelijdenis:

(Ondanks deze naam is deze geloofsbelijdenis niet afkomstig van de apostelen van Christus. Een van de vroegst bekende aanzetten voor het Apostolicum is terug te vinden in de geschriften van Ireneüs van Lyon (overleden circa 200 AD) een leerling van Polycarpus, die een leerling van de apostel Johannes was.)

Wij geloven:

in één God en Vader Almachtig, die hemel en aarde maakte, en de zee en al wat daarin is;
en in één Christus Jezus, de Zoon van God, onze Heer;
die vlees geworden is uit de maagd tot ons behoud;
en in Zijn lijden onder Pontius Pilatus;
en in Zijn dood en opstanding;
en in Zijn lichamelijke vaart ten hemel;
en in Zijn wederkomst uit de hemel in de heerlijkheid van de Vader om alle dingen onder één Hoofd te vergaderen en over allen een rechtvaardig oordeel uit te spreken;
en in de Heilige Geest;
en dat Christus zal komen van de hemel om alle vlees op te wekken, en de goddelozen en onrechtvaardigen te verwijzen naar het eeuwige vuur;
en om aan de rechtvaardigen en heiligen onsterfelijkheid en eeuwige heerlijkheid te geven.

Zie: ANF Volume 1 blz. 330, 331


© OTR 2023